Rekrutacja – Przedszkole

Wszelkie dokumenty o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Świątkach i kontynuacji wychowania przedszkolnego składamy w Przedszkolu w gabinecie wicedyrektora ds. przedszkola Doroty Przekop.

Do przedszkola na rok szkolny 2020/2020 przyjmowane są dzieci urodzone w latach: 2014, 2015, 2017, 2017. Dzieci urodzone w roku 2014 mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Świątkach odbywa się raz do roku.

Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola, zapisują dziecko na rok szkolny 2020/2021 (tj. od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku), składając wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola wraz z oświadczeniami, a rodzice dzieci już uczęszczających składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Świątkach.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz wskazać termin termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do przedszkola niż liczba miejsc, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego powołuje Komisję Rekrutacyjną.

Do Przedszkola Samorządowego w Świątkach przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świątki.

W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Świątki, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  • wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
  • niepełnosprawność dziecka,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
  • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
  • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
  • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
  • osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
  • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Świątki.

Harmonogram rekrutacji

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 09.03-27.03.2020 do godz. 15.00
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 30.03-08.04.2020
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10.04-22.04.2020 do godz. 15.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 14.04-22.04.2020
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 30.04.2020 do godz. 15.00

Do pobrania

Nazwa dokumentu Format pliku
Regulamin rekrutacji PDF
Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji PDF
Zarządzenie Wójta Gminy Świątki PDF
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego PDF
ODT
DOC
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola PDF
ODT
DOC
Oświadczenie o wielodzietności PDF
ODT
DOCX
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka PDF
ODT
DOCX
Potwierdzenie woli PDF
ODT
DOCX
Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 12 lutego 2020 o 09:13
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Robert Łaszczewski
Czas ostatniej zmiany treści: 12 lutego 2020 o 9:45
liczba odsłon strony: 2 926 Drukuj treść
Rejestr zmian: