- Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach - http://bip.spswiatki.edu.pl -

Rekrutacja – Przedszkole

Wszelkie dokumenty o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Świątkach i kontynuacji wychowania przedszkolnego składamy w Przedszkolu w gabinecie wicedyrektora ds. przedszkola Doroty Przekop.

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego mają dzieci 6-letnie, natomiast gmina ma obowiązek zapewnić korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieciom 3, 4 i 5-letnim.

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Świątkach odbywa się raz do roku.

Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola, zapisują dziecko na rok szkolny 2021/2022 (tj. od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku), składając wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola wraz z oświadczeniami, a rodzice dzieci już uczęszczających składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Świątkach (w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2021 r).

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz wskazać termin termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do przedszkola niż liczba miejsc, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego powołuje Komisję Rekrutacyjną.

Do Przedszkola Samorządowego w Świątkach przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świątki.

W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Świątki, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Świątki.

Harmonogram rekrutacji

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 08.03-26.03.2021 do godz. 15.00
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 29.03-07.04.2021
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 08-16.04.2021 do godz. 12.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 16-23.04.2021
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 30.04.2021 do godz. 12.00

Do pobrania

Nazwa dokumentu Format pliku
Regulamin rekrutacji PDF [1]
Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji PDF [2]
Zarządzenie Wójta Gminy Świątki PDF [3]
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego PDF [4]
ODT [5]
DOC [6]
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola PDF [7]
ODT [8]
DOC [9]
Oświadczenie o wielodzietności PDF [10]
ODT [11]
DOCX [12]
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka PDF [13]
ODT [14]
DOCX [15]
Potwierdzenie woli PDF [16]
ODT [17]
DOCX [18]