Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świątkach;
 2. Rada Pedagogiczna (wszyscy nauczyciele);
 3. Rada Rodziców (po jednym przedstawicielu rad oddziałowych);
 4. Samorząd Uczniowski (Samorząd tworzą wszyscy uczniowie).

Dyrektor szkoły:

 • kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
 • jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
 • jest organem nadzoru pedagogicznego;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

Ponadto dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole podstawowej oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 • Dyrektor – Agnieszka Miąsko
 • Wicedyrektor – Robert Łaszczewski

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez dyrektora szkoły;
 • opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i
 • organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. rada rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 • opiniowanie decyzji dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
 • opiniowanie eksperymentu pedagogicznego do wprowadzenia w szkole;
 • opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
 • opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych, w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.

Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
 • opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.

Szczegółowe kwestie związane z kompetencjami, zadaniami oraz zasadami współpracy organów szkoły reguluje Statut Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Sucharskiego w Swiątkach.

Nazwa dokumentu Format pliku
Statut Szkoły (stan prawny – 4 września 2023) PDF
Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 25 lutego 2015 o 11:58
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Robert Łaszczewski
Czas ostatniej zmiany treści: 31 października 2023 o 7:15
liczba odsłon strony: 9 394 Drukuj treść
Rejestr zmian: