Sprawozdanie finansowe za rok 2021 jednostki budżetowej gminy

Zgodnie z art. 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki.

Zobacz Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Świątki – sprawozdanie finansowe za rok 2021 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 18 maja 2022 o 13:08
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Robert Łaszczewski
Czas ostatniej zmiany treści: 18 maja 2022 o 13:08
liczba odsłon strony: 780 Drukuj treść
Rejestr zmian: