- Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach - http://bip.spswiatki.edu.pl -

Rekrutacja – Szkoła

Przejdź do strony z informacjami dotyczącymi rekrutacji do Przedszkola Samorządowego [1]

Do szkoły w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane są:

Do szkoły przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły (rodzice wypełniają i składają w sekretariacie szkoły Zgłoszenie dziecka do klasy I).

W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady Gminy Świątki [2].

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły), który można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce od dnia 25 lutego 2019 roku (Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu).

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

Do wniosku załącza się:

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

  1. zarejestrowanie bezpośrednie kandydata w sekretariacie szkoły;
  2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
  3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
  4. postępowanie odwoławcze;
  5. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

Harmonogram rekrutacji

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 25.02 – 15.03.2019
2 Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w Uchwale Rady Gminy Świątki do 22.03.2019
3 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 26.03.2019
4 Potwierdzenie przyjęcia przez rodzica kandydata 25.03 – 29.03.2019
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 02.04.2019

Do pobrania

Nazwa dokumentu Format pliku
Regulamin rekrutacji PDF [3]
Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji PDF [4]
Zarządzenie Wójta Gminy Świątki PDF [5]
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu PDF [6]
ODT [7]
DOC [8]
Zgłoszenie dziecka do klasy I PDF [9]
ODT [10]
DOC [11]