- Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach - http://bip.spswiatki.edu.pl -

Informacje nieudostępniane w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach, jest udostępniania na wniosek. Przykładowy druk wniosku stanowi załącznik do zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego [1].

Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z przygotowanego druku, pod warunkiem że zawiera on niezbędne elementy umożliwiające udzielenie i przekazanie odpowiedzi.

Wniosek może być przekazany w dowolnej postaci, np. osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub faksem.

W przypadku wniosków przekazywanych pocztą elektroniczną, należy przesyłać je na adres:

Nie jest wymagane opatrywanie takich wniosków podpisem elektronicznym.

Odpowiedź na wniosek udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w tym terminie, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wysyła do wnioskodawcy pismo z informacją o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację – nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w formie czynności materialno-technicznej, zaś odmowa udostępnienia w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji o odmowie służy odwołanie do Wójta Gminy Świątki za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  1. żądana informacja nie jest informacją publiczną,
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach nie dysponuje żądaną informacją,
  3. istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.

Regulamin udostępniania informacji publicznej obowiązujący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątkach oraz wzór wniosku:

Nazwa dokumentu Format pliku
Regulamin udostępniania informacji PDF [3]
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej PDF [1]
ODT [4]
DOC [5]